Зографское ЕвангелиеЛист:

: субота. 8. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 96.
(Лк. 9:37) Въ время оно.
съшьдъшу
Иисусови съ горы.
сърете и на
родъ мъно
гъ. (Лк. 9:38) и се мужь из на
рода. възъпи глаголя
Учителю молю
Ти ся. призьри
на сынъ мои. я
ко единочядъ
ми есть (Лк. 9:39) и се духъ
емлеть и. и въ
незаапу въпи
еть. и пружаеть
ся съ пенами. и е
дъва оходить отъ
него. съкруша
я и. (Лк. 9:40) и молихъся
ученикомъ Тво
имъ. да иждену
ть и. и не възмо
гошя. (Лк. 9:41) отъвеща
въ же Иисусъ рече. о ро
де неверьнъ и ра
звращенъ. доко
ле буду въ васъ
и трьплю вы. при
веди Ми сынъ свои
семо. (Лк. 9:42) еще же гря
дущу ему. по
врьже и бесъ и съ
трясе. запрети
же Иисусъ духу нечи
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 102 - 102 об.
В суб. 8 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Въ время оно съшьдъшу Иисусови с горы сърете и народ мъног"
Нач.: "Субота 8 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 96"
Лк. 9:37-43.