Зографское ЕвангелиеЛист:

ступати на
змия и скор
пия. и на вьсу
силу врагу. и
ничьтоже васъ
не вредить (Лк. 10:20) оба
че. о семь не раду
итеся. яко ду
си вамъ повину
ються. радуите
же ся. яко имена
ваша написана
суть на небесехъ
(Лк. 10:21) въ тъ часъ въздра
довася духъмь Иисусъ.
и рече. исповеда
ю Ти ся Отче. Господи не
беси и земли. я
ко утаилъ еси
се. отъ премудры
ихъ и разумьнъ.
и отъкры се младе
ньцемъ. еи Отче. я
ко тако бысть бла
говоление предъ
Тобою.

: неделя. 10. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 164.

(Лк. 13:10) Въ время оно.
бе учя Иисусъ.
на единомь
отъ събо
рищь въ су
боты. (Лк. 13:11) и се жена.
духъ имущи не
дужьнъ. 18. ле
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 104 об. - 105
В суб. 10 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 10 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 117"
Нач.: "Рече Господь учеником Своим: Се дах вам власть наступати на змия и скорпия"
Лк. 10:19-21.

л. 105 - 106
В нед. 10 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 10 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 164"
Нач.: "Въ время оно бе учя Иисус на едином от съборищь в субботы"
Лк. 13:10-17.