Зографское ЕвангелиеЛист:

отъ въстокъ и за
падъ и севера и ю
га. и възлягу
ть въ Царствии Бо
жии.

: неделя. 12. новуму лету. Евангелие.
: отъ Лукы. глава. 201.

(Лк. 17:12) Въ время оно.
въходящу
Иисусови. въ вь
сь неку
ю. и съре
те и 10. прока
женъ мужь иже
сташя издале
че. (Лк. 17:13) и ти възне
сошя гласъ глаголю
ще. Иисусе наставь
ниче помилуи
ны. (Лк. 17:14) и видевъ я
рече имъ. шьдъше
покажетеся иере
омъ. и бысть. и
дущемъ имъ. и
щистишяся. (Лк. 17:15) е
динъ же отъ нихъ.
видевъ яко исце
ле. възвратися
съ гласомъ вели
комъ. славя Бога
(Лк. 17:16) и паде
ниць на ногу Е
го. хвалу Ему
въздая. и тъ бе
самаранинъ. (Лк. 17:17) отъ
вещавъ же Иисусъ ре
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 107 об. - 109
В суб. 12 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 12 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 167"
Нач.: "Рече Господь притъчу сию. Подобьно есть Царьствие Небесьное зрьну горюшьну"
Лк. 13:19-29.

л. 109 - 109 об.
В нед. 12 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 12 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 201"
Нач.: "Въ время оно въходящу Иисусови въ вьсь некую и сърете и 10 прокажен муж"
Лк. 17:12-19.