Зографское ЕвангелиеЛист:

пияаше глаголя. Сыну
Давидовъ помилу
и мя. (Лк. 18:40) ставъ же Иисусъ.
повеле привести
и къ Себе. прибли
жьшю же ся ему
къ Нему. въпро
си и. глаголя. (Лк. 18:41) чьто хо
щеши да ти ство
ру. онъ же рече. Господи.
да прозьру. (Лк. 18:42) Иисусъ же
рече ему. прозь
ри вера твоя спасе
тя. (Лк. 18:43) и абие прозь
ре. и въследъ Е
го идеаше славя
Бога. и вьси люди
е видевъше. въ
здашя хвалу
Богови.

: субота. 15. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 198.

(Лк. 17:3) Рече Господь. въне
млете себе
аще съгрешитъ
братъ твои. за
прети ему. и а
ще покаеться. о
тъпусти ему
(Лк. 17:4) и аще седмишь
ди дьньмь съгре
шить въ тя. и се
дмишьди обра
титься къ тебе
глаголя. каюся. отъ
пусти ему. (Лк. 17:5) и
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 112 - 112 об.
В нед. 14 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 14 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 224"
Нач.: "Въ время оно бысть приближитися Иисусови въ Ерихо"
Лк. 18:35-43.

л. 112 об. - 113 об.
В суб. 15 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 15 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 198"
Нач.: "Рече Господь: Вънемлете себе аще съгрешит брат твои"
Лк. 17:3-10.