Зографское ЕвангелиеЛист:

и своихъ. (Мф. 15:28) тогда
отъвещавъ Иисусъ
рече еи. о жено
велика есть ве
ра твоя. буди
тебе якоже хо
щеши. и исцеле
дъщи ея томь
часе.

: субота. 17. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 246.

(Лк. 20:46) Рече Господь. къ у
ченикомъ
Своимъ. въне
млете отъ къни
жьникъ. хотя
щиихъ въ оде
ждахъ ходити.
и любящиихъ
целования на
тръжищихъ. и
предъседания
на съборищихъ.
и предъзъва
ния на обеде
хъ. (Лк. 20:47) иже изъеда
ють домы въдо
виць и виною
далече молять
ся. си приимуть
осуждение боль
ше. (Лк. 21:1) възьревъ же
виде. въмета
ющяя. дары сво
я. въ газофила
кию богатыя.
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 114 об. - 115 об.
В нед. 16 Нового лета.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя 16 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 157"
Нач.: "Въ время оно изиде Иисус в страну Тирьску и Сидоньску"
Мф. 15:21-28.

л. 115 об. - 116
В суб. 17 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 17 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 246"
Нач.: "Рече Господь к учеником Своим: Вънемлете от кънижьник…"
Лк. 20:46-47; 21:1-4.