Зографское ЕвангелиеЛист:

(Лк. 21:2) видевъ же неку
ю въдовицу у
богу. въмета
ющу ту дъве
лепте (Лк. 21:3) и рече. въ
истину глаголю ва
мъ. яко въдови
ца си. убогая
боле всехъ въ
врьже (Лк. 21:4) вьси бо си
отъ избытъка
своего. въврьго
шя. въ дары Богу
а си. отъ лише
ния своего. вь
се имение сво
е. въврьже. се глаголя
възгласи. име
яи уши. слыша
ти да слышить.

: неделя. 17. новуму лету.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 214.

(Лк. 18:9) Рече Господь. притъ
чу сию. (Лк. 18:10) человека
дъва възидоста
въ церкве помоли
тъся. единъ фа
рисеи. а другыи
мытарь. (Лк. 18:11) фари
сеи же ставъ. си
це въ себе молеа
шеся глаголя. Боже. хва
лу Тебе въздаю.
яко несмь. яко и
прочии человеци хы
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 115 об. - 116
В суб. 17 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Субота 17 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 246"
Нач.: "Рече Господь к учеником Своим: Вънемлете от кънижьник…"
Лк. 20:46-47; 21:1-4.

л. 116 - 116 об.
В нед. 17 Нового лета.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Неделя 17 новуму лету. Евангелие от Лукы. Глава 214"
Нач.: "Рече Господь притъчу сию. Человека дъва възидоста в церкве помолитъся"
Лк. 18:9-14.