Зографское ЕвангелиеЛист:

не посетисте Ме
не. (Мф. 25:44) тогда отъ
вещають Ему
и ти глаголюще. Господи.
когда Тя виде
хомъ алчуща.
или жяждуща.
или страньна.
или нага. или
больна. или
въ тьмьници.
и не послужи
хомъ Тебе. (Мф. 25:45) то
гда отъвеща
еть имъ глаголя
амин глаголю ва
мъ. понеже не
сътвористе. е
диному отъ си
хъ мьньшиихъ.
ни Мъне сътво
ристе. (Мф. 25:46) идутъ си
въ муку вечь
ную. а правьдь
ници въ живо
тъ вечьныи.

: субота. сыропустьная.
: Евангелие. отъ Матфеа. глава. 42.

(Мф. 6:1) Рече Господь. въне
млете ми
лостыня ва
шея. не твори
ти предъ человекы.
да види будете
ими. аще ли же
ни. мьзды не и
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 120 об. - 122
В нед. мясопустную.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Неделя мясопустьная. Евангелие от Матфеа. Глава 273"
Нач.: "Рече Господь: Егда же придеть Сын Человечьскыи в славе Своеи…"
Мф. 25:31-46.

л. 122 - 123 об.
В суб. недели сыропустной.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота сыропустьная. Евангелие от Матфеа. Глава 42"
Нач.: "Рече Господь: Вънемлете милостыня вашея не творити пред человекы"
Мф. 6:1-13.