Зографское ЕвангелиеЛист:

яже сътвори Иисусъ.
и отрокы зовущя
въ церкви и глаголю
штя. осана Сы
ну Давидову
негодовашя (Мф. 21:16) и ре
кошя Ему. слы
шиши ли. чьто
си глаголють. Иисусъ же
рече имъ. еи. не
сте и николи
же чьли. яко и
з устъ младе
ничь. и съсущи
хъ съврьшилъ
еси хвалу. (Мф. 21:17) и о
ставль я изи
де. вънъ из гра
да въ Вифани
ю. и удворися
ту.

: а се на литурги.
: Евангелие отъ Иоана. глава. 97.

(Ин. 12:1) Прежде шести
дьни Пасхы.
приде Иисусъ въ
Вифанию.
идеже бе Ла
зарь умьрыи.
егоже въскреси
из мьртвыи
хъ. (Ин. 12:2) сътворишя
же Ему вечеру
ту. и Марфа
служааше. Ла
зарь же единъ
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 140 - 141 об.
В нед. 6 поста; на заутрене.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "В неделю цветоносъныя заутра. Прокимен. Глас 4. Изустъ стих. Евангелие от Матфеа. Глава 206"
Нач.: "Въ время оно егда приближися Иисус в Иерусалим…"
Мф. 21:1-11, 15-17.

л. 141 об. - 143 об.
В нед. 6 поста; на литургии.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "А се на литурги. Евангелие от Иоана. Глава 97"
Нач.: "Прежде шести дьни Пасхы приде Иисус в Вифанию"
Ин. 12:1-18.