Зографское ЕвангелиеЛист:

скыи къ архи
ереомъ (Мф. 26:15) рече. чь
то хощете ми
дати. и азъ ва
мъ предамь
И. они же поста
вишя ему.
тридесяте съ
ребрьникъ. (Мф. 26:16) и
отътоли. иска
аше подобьна
времене. да И
предасть.

: глава 112. въ четвертокъ. великыя. неделе.
: на умовение. ног. Евангелие. отъ Иоана.

(Ин. 13:1) Прежде пра
здьника
Пасхы. ве
ды Иисусъ. яко при
де Ему годи
на. да преиде
ть отъ мира се
го къ Отцу. въ
злюбль Своя
сущяя въ вь
семь мире. до
коньца възлю
би я. (Ин. 13:2) и вечери
бывъши. ди
яволу уже
въложьшу въ
сердце Июде. Си
монову Иска
риотьскуу
му. да Его пре
дасть. (Ин. 13:3) веды
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 152 об. - 153 об.
В среду недели страстной.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "В среду великыя неделе. Евангелие от Матьфеа. Глава 276"
Нач.: "Въ время оно Иисусу бывъшу в Вифании в дому Симона прокаженааго"
Мф. 26:6-16.

л. 153 об. - 154 об.
В четв. недели страстной.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Глава 112. В четверток великыя неделе. На умовение ног. Евангелие от Иоана"
Нач.: "Прежде праздьника Пасхы веды Иисусъ, яко приде Ему година"
Ин. 13:1-11.