Зографское ЕвангелиеЛист:

шаете Мя. У
читель и Господь.
и добре глаголете
есмь бо. (Ин. 13:14) аще у
бо Азъ умы
хъ ваши но
зе. Господь и Учи
тель. и вы дъ
лъжьни есте
другъ дру
гу. умыва
ти нозе. (Ин. 13:15) обра
зъ бо дахъ ва
мъ. да якоже
Азъ сътвори
хъ вамъ. и
вы творите
(Ин. 13:16) амин. амин.
глаголю вамъ. не
сть рабъ. боли
и господина
своего. ни апостолъ
болии посъла
въшааго и. (Ин. 13:17) а
ще си творите.
блажени есте.
аще си твори
те я.

: въ четвертокъ. вечеръ. великъ. на литу
: ргии. Евангелие. отъ Матфеа.

(Мф. 26:2) Рече Господь. къ Сво
имъ учени
комъ. весте
яко по дъвою
дьну Пасха
будеть. и Сынъ
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 154 об. - 155
В четв. недели страстной; на вечере.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Глава 115 на умъвение ногама вечеръ. Евангелие от Иоана"
Нач.: "Въ время оно, егда умы Иисус нозе учеником Своим"
Ин. 13:12-17.

л. 155 - 164
В четв. недели страстной; на литургии.
Чтение Евангелия от Матфея, Евангелия от Иоанна, Евангелия от Луки
Загл.: "В четверток вечеръ велик на литургии. Евангелие от Матфеа"
Нач.: "Рече Господь к Своим учеником: Весте яко по дъвою дьну Пасха будеть"
Мф. 26:2-20; Ин. 13:3-17; Мф. 26:21-39; Лк. 22:43-44; Мф. 26:40-75; 27:1-2.