Зографское ЕвангелиеЛист:

ся. и многа
телеса почи
вающихъ
святыихъ въ
сташя. (Мф. 27:53) и ишъ
дъше из гробъ
по въскрьсно
вении Его. въ
нидошя въ
святы градъ. и
явишяся мъ
ногомъ. (Мф. 27:54) съть
никъ же и и
же беаху съ
нимь. стре
гуще Иисуса. ви
девъше тру
съ и бывъша
я убояшяся
зело глаголюще.
въистину Бо
жии Сынъ Сь бе.

: Евангелие. отъ Лукы.
: 8. глава. 317.

(Лк. 23:32) Въ время о
но. ведошя
Иисуса. и ина
зълоде
я дъва съ
Нимь уби
тъ. (Лк. 23:33) и егда при
де на место. на
рицаемое Кра
ниево. ту И
распяшя и зъ
лодея. едино
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 189 - 191
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Евангелие от Матфеа. 7. Глава 332"
Нач.: "Въ время оно пришьдъше воини на место наричемое Голгофа"
Мф. 27:33-54.

л. 191 - 192 об.
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Евангелие от Лукы. 8. Глава 317"
Нач.: "Въ время оно ведошя Иисуса и ина зълодея дъва с Ним убитъ"
Лк. 23:32-49.