Зографское ЕвангелиеЛист:

призъвавъ
сотьника. въ
проси и аще у
же умре. (Мк. 15:45) и у
ведевъ отъ
кентуриона.
дасть тело И
осифови. (Мк. 15:46) и
купль плаща
ницу. и оби
тъ Его. и въ
ложи Е въ гро
бъ. иже бе. и
сеченъ отъ
камене. и при
вали камень
на дъвьри
гробу. (Мк. 15:47) Мари
я же Магдалы
ни. и Мария И
осиова. зьре
ста къде И по
лагааху.

: 11. Евангелие отъ Иоана. глава. 206.

(Ин. 19:38) Въ время оно.
проси у Пи
лата Иоси
фъ иже о
тъ Ари
мафея. сы у
ченикъ Исусо
въ. таинъ же
страха ради и
юдеиска. да
възьметь те
ло Исусово. и по
л. 2 - 204 об.
Чтения краткого апракоса

л. 194 - 194 об.
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "10. Евангелие от Марка. Глава 227"
Нач.: "Въ время оно приде Иосиф от Аримафея"
Мк. 15:43-47.

л. 194 об. - 195
В пятн. недели страстной.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "11. Евангелие от Иоана. Глава 206"
Нач.: "Въ время оно проси у Пилата Иосиф иже от Аримафея…"
Ин. 19:38-42.