Зографское ЕвангелиеЛист:

(Лк. 4:19) проповедати
лето Господне прия
тьно. (Лк. 4:20) и съгну
въ кънигы. въ
давъ слузе се
де. и вьсемъ въ
съборищи. очи
беаста зьрящи
на Нь. (Лк. 4:21) наячтъ
же глаголати къ ни
мъ. яко дьньсь
събысться пи
сание се. въ у
шию вашею. (Лк. 4:22) и
вьси съведете
льствовааху
Ему и дивля
ахуся. о слове
сехъ благода
ти. исходящи
ихъ из устъ
Его.

А се. Симеону.
: Евангелие. отъ Матфеа. глава. 28.

(Мф. 4:25) Въ время оно.
по Иисусе идо
шя. народи
мънози
отъ Гали
лея. и Декапо
леа. и отъ Иерусали
ма. и Иудеа.
и съ оного полу
Иордана (Мф. 5:1) узь
ревъ же народъ
мъногъ. възи
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 210 об. - 211 об.
1 сентября.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "1 месяца септябра. Память святааго Симеона Стлъпьника и святыих 40 жен чрьниць, и святааго Амона, и святааго мученика Итале. Ипокои Иисуса Навгина и новууму лету, и начятък инъдикту. Евангелие от Лукы. Глава 18"
Нач.: "Въ время оно приде Иисус в Назарефь"
Лк. 4:16-22.

л. 211 об. - 212 об.
1 сентября.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "А се Симеону. Евангелие от Матфеа. Глава 28"
Нач.: "Въ время оно по Иисусе идошя народи мънози от Галилея…"
Мф. 4:25; 5:1-12.