Зографское ЕвангелиеЛист:

2. неделе. по Пасце.
12. Месяца. тогоже. страсть святому мученику
Автоному. епископу.
: Евангелие. отъ Иоана. глава. 102.
Въ время оно. съ
ветъ сътвори.
прежде. естъ писано. въ въ
торьникъ. 6. неделе. по Пасце.
13. Месяца. тогоже. память. святому мученику.
Симеону. по плъти ужи
це Господню. архиепископу Иерусалимь
ску. Евангелие. отъ Иоана. глава. 106.
Рече Господь. любяи ду
шу свою погу
бить ю. и нена.
писано. въ въторьникъ. 6. неделе.
по Пасце.
Субота прежде. Въздвижени
я кресту.
Рече Господь. иже люби
ть отьца и матере.
писано. въ суботу. 7. по 50.
Неделя. прежде. Въздвижени
я кресту.
: Евангелие. отъ Матфеа. глава. 96.
(Ин. 3:13) Рече Господь Своимъ
ученико
мъ. никъто
же възиде на
небо. тъкъмо
съшъдъи съ
небесе. Сынъ Человечь
скыи. сыи на
небеси. (Ин. 3:14) и якоже
Моиси възне
се змию въ пу
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 218 - 218 об.
11 сентября.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "11 месяца того же. Страсть святааго мученика Диодора и святыя мучениця Феодоры, и поклонение святому и чьстьнуму кресту. Евангелие от Иоана. Глава 21"
Нач.: "Рече Господь к учеником Своим: Тако възлюби Бог мира. Прежде есть писано въ въторьник 2 неделе по Пасце"
Ин. 3:16.
Без текста, только зачало и отсылка.

л. 218 об.
12 сентября.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "12 месяца того же. Страсть святому мученику Автоному епископу. Евангелие от Иоана. Глава 102"
Нач.: "Въ время оно съвет сътвори. Прежде естъ писано в въторьник 6 неделе по Пасце"
Ин. 12:19.
Без текста, только зачало и отсылка.

л. 218 об.
13 сентября.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "13 месяца того же. Память святому мученику Симеону, по плъти ужице Господню, архиепископу Иерусалимьску. Евангелие от Иоана. Глава 106"
Нач.: "Рече Господь: Любяи душу свою погубить ю и нена. Писано въ въторьник 6 неделе по Пасце"
Ин. 12:25.
Без текста, только зачало и отсылка.

л. 218 об.
В суб. перед Воздвижением Креста Господня.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "Субота прежде Въздвижения кресту"
Нач.: "Рече Господь: Иже любить отьца и матере. Писано в суботу 7 по 50"
Мф. 10:37.
Без текста, только зачало и отсылка.

л. 218 об. - 219
В нед. перед Воздвижением Креста Господня.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "Неделя прежде Въздвижения кресту. Евангелие от Матфеа. Глава 96"
Нач.: "Рече Господь Своим учеником: Никътоже възиде на небо…"
Ин. 3:13-17.