Зографское ЕвангелиеЛист:

до проповеда
но будеть. Ев
ангелие се. въ вь
семь мире. и е
же сътвори си
глаголано будеть
въ память ея.
12. Месяца тогоже. страсть святыхъ мученикъ. Та
раха. Прова. Андроника.
при Диоклитьяне цари я
ти бывъше.
13. Месяца тогоже. страсть святых мученикъ. Па
пила. Карпа. Анавла. и
дружины ею. и святуму
мученику Трофиму.
: Евангелие. отъ Матфеа. глава. 54.
(Мф. 7:12) Рече Господь. вьса у
бо елико хоще
те да творять
вамъ человеци. та
ко и вы твори
те имъ. се бо е
сть законъ и
пророци. (Мф. 7:13) въниде
те узъкыими
враты. яко про
страна врата
и широкъ путь.
въводяи въ па
губу. и мъно
зи суть въхо
дяще ими
(Мф. 7:14) коль узъка вра
та. и теснъ пу
ть въводяи въ
животъ. и ма
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 229 - 230 об.
11 октября.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "В тъжде дьнь. Евангелие от Марка. Глава 153"
Нач.: "Рече Господь: Блюдетеся, бъдите и молитеся"
Мк. 13:33-37, 14:3-9.

л. 230 об.
12 октября.
Чтение Евангелия не указано
Загл.: "12 месяца того же. Страсть святых мученик Тараха, Прова, Андроника, при Диоклитьяне цари яти бывъше"
Без текста, только заглавие.

л. 230 об. - 231 об.
13 октября.
Чтение Евангелия от Матфея
Загл.: "13 месяца того же. Страсть святых мученик Папила, Карпа, Анавла и дружины ею, и святуму мученику Трофиму. Евангелие от Матфеа. Глава 54"
Нач.: "Рече Господь: Вьса убо елико хощете да творять вам человеци"
Мф. 7:12-21.