Остромирово ЕвангелиеЛист:

съ ангеломъ мъ
ножьство вои
небесьныихъ.
хвалящиихъ
Бога и глаголющии
хъ. (Лк. 2:14) слава въ вы
шьнихъ Богу. и
на земли миръ.
въ человецехъ бла
говоление. (Лк. 2:15) и
бысть. яко отъи
дошя отъ нихъ
на небо ангели. и
человеци пастуси
рекошя другъ
къ другу. пре
идемъ убо до
Вифлеема и ви
димъ глаголъ сь бы
въшии. иже Господь
съказа намъ
(Лк. 2:16) и придошя по
двигъшеся. и
обретошя Ма
рию же и Осифъ
и Младеньць
лежящь въ я
сльхъ. (Лк. 2:17) виде
въше же. съка
зашя о глаголе. глагола
неемь. о Отрочя
ти Семь (Лк. 2:18) и виси
слышавъше ди
вишяся. о глагола
ныхъ отъ пасту
хъ къ нимъ. (Лк. 2:19). Ма
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 249 - 251
25 декабря.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "25 месяца того же. Святыя мучениця Евгения при Космоде цари. И навечерие Рождества Христова. Евангелие от Лукы. Глава 3"
Нач.: "Въ дьни оны изиде повеление от кесара Августа"
Лк. 2:1-20.