Зографское ЕвангелиеЛист:

1. Месяца. февриара. память.
святааго мученика. Трифо
на. ищи. субота. 10. нову
му лету.
2. Месяца тогоже. на Съретение Господа наше
го Иисусъ Христа. заутра. прокименъ. гласъ. 4.
Съказа Господь спасение Свое предъ
язык. стихъ. Въспоите Господеви
песнь. Евангелие. отъ Лукы. глава. 3.
Въставъши Мария въ ты
дьни. ищи. въ. 8. септября.
А се на литиргии.
: Евангелие. отъ Лукы. глава. 3.
(Лк. 2:22) Въ время оно.
възнесоста
родителя. Отро
чя Иисуса въ Ие
русалимъ. по
ставити предъ
Господомь. (Лк. 2:23) якоже есть
писано. въ зако
не Господни. яко вьса
къ младеньць
мужьска полу.
разврьзая ложе
сна. свято Господеви на
речеться.(Лк. 2:24) и дати
жьртву по рече
нууму. въ за
коне Господни. дъва
гърличища. и
ли дъва пътень
ца голубина.
Зачало. (Лк. 2:25) И бе человекъ въ И
ерусалиме. ему
жеимя Симео
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 264
1 февраля.
Чтение Евангелия не указано
Загл.: "1 месяца февриара. Память святааго мученика Трифона. Ищи субота 10 новуму лету"
Без текста, только заглавие.

л. 264
2 февраля.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "2 месяца того же. На Съретение Господа нашего Иисус Христа. Заутра. Прокимен. Глас 4. Съказа Господь спасение Свое пред язык. Стих. Въспоите Господеви песнь. Евангелие от Лукы. Глава 3"
Нач.: "Въставъши Мария в ты дьни. Ищи в 8 септября"
Лк. 1:39.
Без текста, только зачало и отсылка.

л. 264 - 265 об.
2 февраля.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "А се на литиргии. Евангелие от Лукы. Глава 3"
Нач.: "Въ время оно възнесоста родителя Отрочя Иисуса в Иерусалим"
Лк. 2:22-40.