Зографское ЕвангелиеЛист:

въставъши Мария. иде в.
писано. въ. 8. септябра.
25. Месяца тогоже Благовещение святеи
Богородици. Евангелие. отъ Лукы. глава. 2.
(Лк. 1:24) Въ дьни оны.
зачятъ Елиса
вефь жена За
хариина.
и таяашеся
месяць пять
глаголющи. (Лк. 1:25) яко та
ко сътвори мъне
Господь. въ дьни. въ
няже призьре.
отъяти поно
шение мое въ
человецехъ. (Лк. 1:26) въ ше
сты же месяць.
посъланъ бы
сть ангелъ Гав
риилъ отъ Бога.
въ градъ Галиле
искъ. емуже и
мя Назарефъ.
(Лк. 1:27) къ девици обруче
не мужеви. е
муже имя Ио
сифъ. Отъ дому
и отечьства Давидо
ва. и имя деви
ци Мария. (Лк. 1:28) и въ
шьдъ къ неи а
нгелъ рече. раду
ися благодать
ная Господьсъ Тобо
ю. благословле
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 269 - 269 об.
24 марта.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "24 месяца того же. Страсть святыхъ 8 мученик в Кесарии. И навечерие Благовещения. Прокимен. Глас 4. Съказа Господь спасение Свое. Стих. Въспоите Господеви песнь нов. Се же глаголи на утрьнии. Евангелие от Лукы"
Нач.: "Въ дьни оны въставъши Мария иде в. Писано в 8 септябра"
Лк. 1:39.
Без текста, только зачало и отсылка.

л. 269 об. - 270 об.
25 марта.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "25 месяца того же. Благовещение святеи Богородици. Евангелие от Лукы. Глава 2"
Нач.: "Въ дьни оны зачят Елисавефь, жена Захариина"
Лк. 1:24-38.