Остромирово ЕвангелиеЛист:

стися. тъкъмо
Нееманъ Сирскы
и. (Лк. 4:28) наплънишя
же ся вьси ярости
ю. на съборищи
слышяще си. (Лк. 4:29) и
въставъше изгъ
нашя И вънъ и
з града. и ведо
шя И врьху
горы. на неиже
градъ ихъ сътво
ренъ беаше. да
бышя И низъ
ринули. (Лк. 4:30) Онъ же
прошьдъ. и по
среде ихъ иде
аше.
15. Месяца тогоже. страсть святааго. Вита. и Медо
ста пестуна его. Еванегелие отъ Лукы. и
щи. въ. 20. септября.
18. Месяца тогоже. память святому мученику. Леонтию.
Евангелие. отъ Иоана. Рече Господь. си за
поведаю вамъ. ищи. субота. 3.
отъ Пасхы.
24. Месяца тогоже. Рожьство Иоана Предтечя
и Крьстителя.
Евангелие. отъ Лукы. глава. 1.
(Лк. 1:1) Понеже убо мъ
нози начяшя
чинити пове
сть. о известь
ныхъ въ насъ ве
щехъ. (Лк. 1:2) якоже пре
дашя намъ бы
въшеи искони са
л. 210 об. - 288 об.
Месяцеслов
Загл.: "Съборьник цьркъвьныи начинаеться от месяца септябра до месяца авгоста, рекомааго зарева"

л. 276 - 277
14 июня.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "14 месяца того же. Память святааго пророка Елисеа. Евангелие от Лукы"
Нач.: "Въ время оно дивляахуся народи о словесех благодати"
Лк. 4:22-30.

л. 277
15 июня.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "15 месяца того же. Страсть святааго Вита и Медоста, пестуна его. Еванегелие от Лукы. Ищи в 20 септября"
Без текста, только заглавие.

л. 277
18 июня.
Чтение Евангелия от Иоанна
Загл.: "18 месяца того же. Память святому мученику Леонтию. Евангелие от Иоана"
Нач.: "Рече Господь: Си заповедаю вам. Ищи субота 3 от Пасхы"
Ин. 15:17.
Без текста, только зачало и отсылка.

л. 277 - 280 об.
24 июня.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "24 месяца того же. Рожьство Иоана Предтечя и Крьстителя. Евангелие от Лукы. Глава 1"
Нач.: "Понеже убо мънози начяшя чинити повесть…"
Лк. 1:1-25, 57-68, 76, 80.