Зографское ЕвангелиеЛист:

дворие. и куръ въ
згласи. (Мк. 14:69) и рабыни
видевъши и па
кы начятъ глагола
ти къ стоящии
мъ. яко сь отъ ни
хъ есть. (Мк. 14:70) онъ же па
кы отметааше
ся. и не по мъно
гу пакы стояще
и глаголааху Петро
ви. въистину о
тъ нихъ еси. ибо
галилеи еси. и бе
седа твоя подо
бить тя. (Мк. 14:71) онъ же
начятъ ротити
ся и кляти. яко
не вемь Человека сего
егоже глаголете. (Мк. 14:72) и въ
торое куръ въ
згласи. и помя
ну Петръ глаголъ иже
рече ему Иисусъ. яко
прежде даже ку
ръ не възгласи.
дъвакраты. отъ
врьжешися Мене
трикраты. и на
чятъ плакатися.
Часъ. 6. Евангелие. отъ Лукы.
(Лк. 22:40) Въ оно время.
бывъже на ме
сте Иисусъ рече Сво
имъ уче
никомъ.
л. 290 об. - 294
Чтения на часах страстной пятницы
Загл.: "Часи великаго пятъка"

л. 290 об. - 292
На час 3 страстной пятницы.
Чтение Евангелия от Марка
Загл.: "Час 3. Евангелие от Марка"
Нач.: "Въ оно время ведошя Иисуса к архиереови"
Мк. 14:53-72.

л. 292 - 294
На час 6 страстной пятницы.
Чтение Евангелия от Луки
Загл.: "Час 6. Евангелие от Лукы"
Нач.: "Въ оно время бывъже на месте Иисус рече Своим учеником"
Лк. 22:40-65.